ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8/2559 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 7/2559 , แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ปีงบประมาณ 2560-2562 , การเสนอทบทวนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย , (ร่าง) แผนกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย , (ร่าง) โครงการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มสด. รวมถึง สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนากร ปักษา และผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 2(2)/2559
การประชุมคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร โดยการรวมหลักสูตรที่มีพื้นฐานทางวิชาการใกล้เคียงกันหรือสัมพันธ์กัน ครั้งที่ 2/2559