วันศุกร์ที่  25 พฤศจิกายน 2559 สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โดยได้แนะนำ สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาภาษาจีน และกำหนดการต่างๆ ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560