วันที่ 27 ธันวาคม  2559 ดร.พรชุลี  ลังกา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลวรรณ  อินอร่าม นำคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน Ms.Sangay Wangmo และบุคลากรจากวิทยาลัยราชสุดาเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี อาจารย์วรรณวิมล  เณรทรัพย์  ให้การต้อนรับ