ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกองอาคารและสิ่งแวดล้อม, กองบริการนักศึกษา, กองกลาง, ผู้จัดการโครงการพิเศษ  ในการประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 16/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30-17.00น. ณ ห้องห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี