ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในประชุมรับทราบทิศทางและความก้าวหน้าของการจัดตั้งโรงเรียนกฏหมายและการเมือง พร้อมมอบนโยบายการตั้งโรงเรียนกฏหมายและการเมือง และติดตามความก้าวหน้าและกรอบการพัฒนาหลักสูตรภายใต้แนวคิดของโรงเรียนกฏหมายและการเมือง โดยมีคณาจารย์หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ฯลฯ ห้องประชุมลำพอง 2 เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พศิน

ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรองสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2560
มสด. ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นักศึกษา มอบดอกกล้วยไม้ ประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 61