คลิ๊ก หลักสูตร PLC 20 หลักสูตร

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://hcdsuandusit.com/ContentDetail.aspx?contentID=220

ตาราง Link -โครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 20 KVA ห้อง Data Center สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี