คลิ๊ก หลักสูตร PLC 20 หลักสูตร

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://hcdsuandusit.com/ContentDetail.aspx?contentID=220

ตาราง Link -โครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต